• IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img

FAQs

Chceš sa dozvedieť viac oprograme Intern USA? Radi ti pomôžeme!

V nasledujúcej časti zodpoieme najčastejšie kladené otázky. Ak si odpoveď na svoju otázku nenašiel, neváhaj kontaktovať našu kanceláriu. 

CCUSA môže vystupovať ako sponzor pre stážistov so vzdelaním v nasledujúcich pracovných zameraniach:
 • cestovný ruch a gastronómia (Hospitality and Tourism)
 • masmediálna komunikácia (Information Media and Communications)
 • manažment, biznis, obchod a financie
 • vedné odbory, strojárstvo, architektúra, matematika

CCUSA môže sponzorovať stážistov, ktorí jednoznačne patria do daných kategórií a neprijíma stážistov mimo týchto kategórií. Podmienkou programu je, aby si študoval na vysokej škole alebo inej inštitúcii vyššieho vzdelania mimo územia USA a škola ti umožní vycestovať do USA na obdobie max. 12 mesiacov (je potrebné doložiť dokumentáciu od školy)

ALEBO

Si úspešne ukončil štúdium na VŠ/VOŠ najviac 12 mesiacov pred začiatkom stáže ((je potrebné doložiť kópiu vysokoškolského diplomu alebo certifikátu).

Počas stáže prejdeš zácvikom - stáž zahŕňa školiacu a výučbovú fázu, ktoré sa delia na viaceré časti. Počas 12 mesačnej stáže by si mal absolvovať aspoň tri školenia a dosiahnuť určité výsledky. CCUSA sa pravidelne uisťuje, či stáž prebieha v poriadku. Stáž NIE JE pracovný program. Hostiteľská spoločnosť, ktorá ti ponúkne stáž musí jasne definovať, ako bude stáž prebiehať.
Počas programu Intern USA môžeš v USA stráviť maximálne 12 mesiacov. Je však potrebné aby hostiteľská spoločnosť vo svojom pláne uviedla očakávanú dobu pobytu stážistu, počas ktorej má splniť ciele svojej stáže. CCUSA si vyhradzuje právo primerane obmedziť dĺžku stáže aby zodpovedala času, ktorý stážista potrebuje na splnenie cieľov stanovených spoločnosťou. Stáž by mala trvať najmenej 3 mesiace.
Všetci uchádzači musia pochádzať z krajiny, kde pôsobia zamestnanci CCUSA. Pokiaľ sa aplikant hlási na program Independent, vo svojej prihláške uvedie názov, adresu a všetky kontaktné informácie hostiteľskej spoločnosti. Naša centrála v USA následne kontaktuje zamestnávateľa a poskytne mu všetky potrebné prihlasovacie dokumenty a pravidlá programu.
Zvyčajne VŠETKÝM účastníkom odporúčame aby sa vrátili do svojej krajiny a následne sa prihlásili na program Intern USA a žiadali o víza na ambasáde.

O stážach v USA sa môžeš dozvedieť z viacerých zdrojov. Tieto knihy ti môžu uľahčiť hľadanie:

 • Peterson's Internships
 • The Best 106 Internships by Mark Oldham
 • The Wet Feet Insider Guide to Getting Your Ideal Internship

Na prihlásenie sa do programu Intern USA možnosť Independent alebo Direct Placement si vyčleň minimálne 8 týždňov (v niektorých prípadoch menej) od dodania KOMPLETNE vyplnenej prihlášky až po vycestovanie na stáž. Rátaj s možnosťou, že sa proces registrácie môže spomaliť, najmä ak hostiteľská spoločnosť vypracováva plán stáže, ktorý spĺňa všetky potrebné požiadavky programu. Prihláška je kompletná, ak obsahuje nasledujúce časti: Požadované dokumenty:

Intern prihláška (vyplnená online)

 • Intern USA program agreement (podpísaný)
 • 2 referencie – nie od hostiteľskej spoločnosti
 • Životopis
 • Dokumentáciu potvrdzujúcu aktuálny status študenta vysokej školy alebo inštitúcie vyššieho vzdelania mimo územia USA, zahŕňajúcu potvrdenie o povolení vycestovania do USA za účelom stáže ALEBO dôkaz o úspešnom ukončení štúdia na vysokej škole/inštitúcii vyššieho vzdelania najviac 12 mesiacov pred začiatkom stáže (je potrebné doložiť kópiu vysokoškolského diplomu alebo certifikátu).
 • Po prijatí na program a schválení stáže uchádzač obdrží formulár DS 7002, ktorý je povinný podpísať.
 • Zaplatený programový poplatok a poistenie (v prípade, ak ho neprepláca hostiteľská spoločnosť).

Dokumenty od hostiteľskej spoločnosti:

 • Prihláška hostiteľskej spoločnosti
 • Letter of Agreement podpísaný hostiteľskou spoločnosťou
 • Internship Agreement
 • Kópia obchodnej licencie (Business Licence) alebo dokument, ktorý si musí raz ročne obnovovať
 • Potvrdenie o Workmen´s Compensation Insurance
 • Schválený program stáže (Internship Plan-DS 7002) podpísaný stážistom, hostiteľskou spoločnosťou a CCUSA
Všetky poplatky sú podrobne opísané v zmluve Intern USA Program Agreement. Uchádzač uhrádza registračný poplatok vo výške 50 USD. Programový poplatok uhrádza zároveň s dodaním vyplnenej prihlášky (ak ho neprepláca hostiteľská spoločnosť). Ďalej stážista hradí SEVIS poplatok a poplatok americkej ambasáde za spracovanie víz. V našej kancelárii ti radi poskytneme aktuálne informácie o výške týchto poplatkov. Stážista si hradí cestovné výdavky. Poplatky za program Intern USA zahŕňaju: prihlasovací proces, podporu a poradenstvo počas schvaľovania stáže, vízovú asistenciu vrátane vízového formuláru DS2019, poistenie, predodletové poradenstvo ako aj podporu počas pobytu v USA, materiály (príručka, social security sponsorship letter, hodnotenie a certifikát o úspešnom absolvovaní stáže).
The Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) je poplatok pre osoby žiadajúce o J1 Intern USA víza a je to poplatok, ktorý americká vláda vyžaduje od agentúr za každý spracovaný J1 sponsorship letter (list od sponzora). Nie je súčasťou programového poplatku a stážista ho uhrádza po obdržaní formuláru DS2019 a pred pohovorom na americkej ambasáde (na pohovor musíš priniesť potvrdenie o zaplatení). Inštrukcie o platbe a informácie o výške poplatku ti poskytneme vopred.
Na prihlásenie sa do programu budeš potrebovať 2 Intern USA referencie a my ti dané dokumenty poskytneme. Referenciu by mal poskytnúť človek z tvojho pracovného prostredia (bývalý zamestnávateľ, učiteľ).
 • Formulár DS-2019 (Certificate of Eligibility) vydaný tvojím vízovým sponzorom
 • Na získanie J-1 Intern víza je potrebný formulár DS-7002 (Internship Plan), ktorý podpíšeš ty, tvoja hostiteľská spoločnosť a CCUSA.
 • Ďalšie dodatočné dokumenty – informácie nájdeš na stránkach ambasády.
 • Platný pas, s ktorým môžeš vycestovať do USA.
 • Vyplnený online formulár DS-160 (nonimmigrant visa application).
 • Potvrdenie o zaplatení vízového poplatku.
 • 2x2 kusy fotiek pasového formátu.

Viac informácií o J vízach nájdeš na stránkach Bureau of Consular Affairs v časti exchange visitor visa website. Podrobné informácie o vízovom pohovore na ambasáde, o spôsobe úhrady vízového poplatku a iné, nájdeš na stránkach americkej ambasády.

Formulár DS-2019 je vygenerovaný na základe SEVIS čísla a je potrebné ho doložiť ku žiadosti o J-1 víza. Potvrdzuje tvoje prijatie na výmenný program sponzorovaný štátom určeným sponzorom programu Exchange Visitor.
Ak sa zúčastníš programu Exchange Visitor, tvoju stáž spolufinancuje slovenská alebo americká vláda, stáž vyžaduje špecializované znalosti alebo zručnosti potrebné v tvojej krajine alebo si absolvoval zdravotnícky tréning, platí pre teba, že po návrate zo stáže musíš stráviť celkovo aspoň 2 roky v krajine trvalého pobytu. Stále môžeš vycestovať do USA, ale nemôžeš požiadať o určité typy víz (pracovné, rodinné víza), až kým neuplynie stanovená dĺžka pobytu mimo USA.
Áno, ako účastník výmenného programu, ktorý vycestuje do USA na víza si povinný odvádzať federálne a štátne dane, ktoré ti budú strhávať z platu. Taktiež si v nasledujúcom roku po stáži povinný podať daňové priznanie. Zvyčajne nemusíš platiť dane zo social security (sociálne poistenie) a Medicare (zdravotná starostlivosť), keďže na ne nemáš nárok. Pre viac informácií kontaktuj tax@ccusa.com
Do USA môžeš vycestovať max. 30 dní pred dátumom uvedenom na tvojom DS-2019 formulári. Po ukončení výmenného programu máš právo na 30 dní cestovania a odchod z krajiny.
Pokiaľ vlastníš viacvstupové víza, môžeš vycestovať mimo územie USA, ale pred odchodom je potrebné poslať centrále CCUSA tvoj formulár DS-2019.. CCUSA tvoj formulár podpíše, validuje tvoje cestovné plány a potvrdí, že si stále účastníkom programu. Tento postup je potrebné opakovať vždy, keď sa rozhodneš opustiť územie USA.
Nie, počas stáže môžeš pracovať len pre spoločnosť, ktorá ti vypracovala program stáže. Tvoje víza sú viazané na určitý vopred schválený plán a na hostiteľskú spoločnosť, ktorá ťa prijala na stáž. Počas Intern programu nemôžeš pracovať alebo stážovať u žiadneho iného zamestnávateľa na území USA.
Zvyčajne sa tvoje víza viažu na stáž, ktorú vopred schválila CCUSA a konzulát. Ak ťa prepustia alebo sa dobrovoľne rozhodneš odísť, zvyčajne stážista nemôže dokončiť stáž na inom mieste, musí ihneď upovedomiť CCUSA a informovať nás o spôsobe odchodu z krajiny. Niekedy to funguje inak. Ak sa stáž nevyvíja podľa plánu alebo sa nedodržiava plán stáže alebo ťa hostiteľská spoločnosť prepustila alebo hostiteľská spoločnosť ukončila svoju činnosť, ihneď kontaktuj CCUSA a zisti, aké máš možnosti.
Ak ti víza vypršali, ale neplánuješ cestovať mimo územia USA, nie je potrebné ich obnovovať. Nezabudni, že ak po vypršaní platnosti J-1 víz vycestuješ mimo územia USA počas aktuálneho výmenného programu, musíš požiadať o nové J-1 víza v krajine trvalého pobytu aby si mohol znova vstúpiť do USA a pokračovať v účasti na programe.
Ak zo závažného dôvodu vízový sponzor ukončí tvoju účasť na výmennom programe, zadá túto skutočnosť do SEVIS-u a v tom prípade musíš okamžite opustiť územie USA a zároveň strácaš možnosť na 30 dní cestovania, keďže si program úspešne nedokončil.
Ak vyhovejú kritériám spôsobilosti, stážisti sú oprávnení zúčastniť sa dodatočnej stáže v prípade, ak po ukončení prvej stáže strávili mimo územia USA najmenej dva roky. Toto pravidlo sa líši od nariadenia 212e a je jednou z podmienok opätovnej účasti na programe. Nemôžeš prijať stáž hneď po dokončení tej prvej. Program Exchange Visitor prostredníctvom vzdelávania a kultúrnych výmen zabezpečuje celosvetové porozumenie. Od všetkých účastníkov programu sa očakáva, že sa po ukončení stáže vrátia do svojej krajiny a budú šíriť novonadobudnuté poznatky. Ak sa plánuješ druhýkrát prihlásiť na výmenný program J-1 (v inej kategórií a s iným J-1 vízovým sponzorom), musíš požiadať o nové J-1 víza zodpovedajúce typu programu a požiadavkám nového J-1 vízového sponzora aby si opätovne mohol vstúpiť na územie USA.
Áno, konkrétne stanovy nájdeš tu: Code and Federal Regulations, Title 22: Foreign Relations, Part 62.
Ministerstvo zahraničných vecí USA zriadilo telefonickú linku aby sa uistilo, že sú účastníci programu v bezpečí a poriadku. Žiaden sponzor sa nemôže vyhrážať ukončením programu alebo účastníkovi inak brániť v programe, ak účastník programu podal sťažnosť alebo sa pre vyriešenie sťažnosti spojil s externým subjektom. Účastníci programu môžu kedykoľvek kontaktovať Ministerstvo zahraničných vecí USA na telefonickej linke 1-866-283-9090 alebo mailom na jvisas@state.gov